Sabtu, 07 Agustus 2010

RELASI ETNIK IBAN DAN MELAYU DI BADAU

Oleh: Ibrahim MS

Resume Naskah Disertasi yang disampaikan dalam Kolokium ATMA, UKM, Kuala Lumpur, 14 s/d 15 mei 2010, Dengan Penyelia:Dr. Chong Shin & Prof. Teo Kok Seong


Abstrak

Iban dan Melayu di Badau memang memiliki sejarah sosial yang berbeza. Akan tetapi, justru sejarah itulah yang telah menjadikan kedua-duanya hidup dalam kawasan sosial yang sama. Di Badau, etnik Iban dan Melayu menjalani hidup secara berdampingan dan berkomunikasi dalam satu relasi social yang khas. Bagi mereka, perbezaan latar belakang sejarah, budaya, agama dan bahasa bukanlah sesuatu yang mesti menghalangi dalam hubungan sosial kemanusiaan, melainkan menuntut setiap orang untuk mampu mengkomunikasikan perbezaan itu dengan baik. Pandangan demikianlah yang menjadi asas terbinanya hubungan Iban dan Melayu dalam relasi sosial etnik di Badau hingga masa ini.

Keywords: Iban, Melayu, Relasi Sosial Etnik


1. PENGENALAN
Tulisan ini merupakan ringkasan dari sekelumit kajian Tesis penulis yang mengkaji mengenai Relasi Etnik Iban dan Melayu Di Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat-Indonesia.
Sebagai suatu ringkasan terhadap hasil kajian yang masih bersifat sementara (belum selesai), tentu saja hanya beberapa maklumat dan huraian pokok saja yang dapat penulis paparkan dalam naskah ini. Selain itu, tentu saja kajian ini juga belum sempurna sebagaimana layaknya ringkasan terhadap tesis yang memang sudah sepenuhnya selesai. Akan tetapi, sebagai satu bentuk progres report dan proses penyempurnaan kajian, maka tulisan untuk pembentangan ini menjadi penting dilakukan.

2. LATAR BELAKANG KAJIAN
Jauh di pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dikenal satu kawasan yang merupakan persebaran majoriti etnik Iban, yakni di bagian utara kabupaten itu. Selain itu, di kawasan yang berdekatan dengan sempadan negara itu juga berdiam etnik Melayu, meskipun tidak sebesar bilangan etnik Iban. Di sanalah kedua etnik ini hidup bersama, berkomunikasi dan membangun hubungan sosial. Kawasan itulah yang dikenal dengan Badau atau Nanga Badau.
Badau atau Nanga Badau memang pernah disebutkan oleh beberapa pengkaji terdahulu, terutama dalam konteks kajian masyarakat Dayak (Iban) dan persebarannya di pedalaman Borneo dan Kalimantan Barat, seperti Grinten (1862), Bouman (1924), King (1993), Rousseau (1990), Freeman (1958, 1970), Sellato (2002) dan Collins (2004, 2006). Penyebutan kawasan ini secara baik agaknya belum pernah ditemukan dalam banyak kajian, apalagi menyangkut relasi sosial etnik masyarakatnya.
Sedikit kajian yang secara langsung (meskipun belum betul-betul terperinci) pernah menyebutkan Badau dan kawasan-kawasan di sekitarnya dapat ditemukan pada Enthoven (1903), Gerlach (1981), Bos (1917) dan, Van der Putten (1917). Dan baru ini adalah kajian Wadley (1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001, 2006a, 2006b), serta Wadley dan Eilenberg (2006) yang mengenalkan secara lebih terperinci mengenai kawasan Badau dan kehidupan masyarakat di sekitar sempadan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia, itu.
Berdasarkan beberapa kajian di atas dapat difahami bahawa Badau pernah menjadi kawasan yang menarik bagi para pengkaji terdahulu, terutama pegawai kolonial Belanda demi gereja. Akan tetapi kajian tersebut juga menunjukan bahawa belum diadakan pembahasan yang secara terperinci dan memuaskan mengenai Nanga Badau, terutama kajiannya menyangkut hubungan sosial masyarakat tempatan (Iban dengan Melayu). Dalam konteks itulah kajian terkini mengenai Badau dan hubungan dalam masyarakatnya penting dilakukan.
2. FOKUS KAJIAN
Cukup banyak memang tulisan yang muncul mengenai kajian etnik Iban dan Melayu sebagai identiti komuniti yang berdiam di Pulau Kalimantan. Akan tetapi tulisan tersebut cendrung hanya menggambarkan alam dan kehidupan orang Iban yang terpisah dengan alam kehidupan orang Melayu. Kecuali itu Chong (2006) yang mengkaji bahasa Iban dan dialek Melayu di Sungai Saribas, yang secara singkat menggambarkan hubungan kedua suku ini dalam alam sosial yang sama.
Pada kenyataannya, identiti Iban dan Melayu sebagai golongan etnik yang senantiasa berkomunikasi, hidup berdampingan dalam satu wilayah, perkampungan dan desa tidak mendapat perhatian besar dari para peneliti. Padahal mereka juga hidup dalam ruang komunikasi yang penuh dengan nilai sosial, budaya, adat, dan anutan tertentu. Inilah yang mendasari pentingnya kajian relasi sosial etnik ini dilakukan.
Untuk kemudahan penyelidikan di lapangan, maka pengkajian ini akan diarahkan kepada tiga aspek masalah yang lebih teknis dan terfokus berikut ini: pertama, bagaimana gambaran mengenai suku Iban dan suku Melayu di Badau; kedua, bagaimana bahasa komunikasi dalam hubungan sosial komuniti Iban dan Melayu di Badau; ketiga, seperti apa persepsi sosial yang ada pada komuniti Iban dan Melayu di Badau, utamanya dalam relasi sosial keduanya. Dari sinilah akan didapati gambaran mengenai relasi sosial Iban dan Melayu di Badau, Kapuas Hulu.

3. PROSEDUR KAJIAN
Prosedur kajian yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pengkajian pendahuluan (preliminary research) dan penyelidikan lapangan (field research) yang dipadukan dengan analisis teori (theory analisys).
Kajian ini mula dilakukan sejak bulan Oktober 2005 (kajian pendahuluan) ketika pengkaji akan mengusulkan rancangan tesis ini. Selanjutnya kajian lapangan yang telah peneliti lakukan selama beberapa kali kunjungan, antaranya November–Disember 2006, November 2007, dan Juli-Agustus 2009. kajian ini dilakukan dengan cara peneliti berkunjung ke perkampungan Iban dan perkampungan Melayu, berdiam beberapa hari di sana untuk melakukan pengamatan, wawancara dan mendokumantasi peristiwa sosial dan komunikasi antar masyarakat Iban dan Melayu di Badau.
Peneliti juga mengumpulkan data dengan cara menemubual beberapa orang Iban dan orang Melayu Badau yang peneliti jumpai di Bandar Pontianak misalnya. Kepada mereka ini peneliti dapat memperoleh data mengenai pengalaman hubungan sosial antara orang Iban dengan orang Melayu, persepsi diantara mereka, serta utamanya pengumpulan daftar kata dalam bahasa Iban dan bahasa Melayu di Badau.
Sementara penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan kaedah sampel bertujuan-purposive sampling (Punch, 2001 :193), dimana jumlah sampel dibatasi ketika tujuan penggalian data yang diinginkan sudah didapati sepenuhnya.
Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (depth intervieuw) mengenai suku Iban dan suku Melayu di Badau, ciri kedua-duanya, bahasa komunikasinya dan persepsi sosial antara mereka. Selain itu, untuk memperoleh data yang lengkap dalam kajian ini, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan dokumentasi secara beriringan.
Untuk mendapatkan data yang baik dan terpercaya, pengkaji berupaya membangun komunikasi yang intens dengan orang Iban dan orang Melayu di Badau, termasuk diantaranya adalah berdiam, dan mengamati secara langsung kehidupan sosial dan komunikasi kedua suku tersebut, baik di kampung orang Iban maupun di kampung orang Melayu di Badau.

4. DESKRIPSI KAWASAN KAJIAN
Badau dalam kajian ini adalah nama sebuah kawasan yang terletak di bahagian utara wilayah Kapuas Hulu. Nanga Badau atau kota kecamatan ini berada pada jarak 120 KM arah utara dari ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Badau merupakan kawasan yang bersempadan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Jarak antara Badau dengan Lubuk Antu hanya sekitar 10 km sahaja.
Berdasarkan data statistik tahun 2006, Kecamatan Badau memiliki luas wilayah 700.00 km2, dengan ketinggian 33 m dari permukaan laut. Dengan luas wilayah tersebut, setidaknya ada 7 kampung setingkat desa dan 20 kampung setingkat dusun di wilayah Kecamatan Badau. Dari jumlah tersebut hanya ada dua kampung saja yang merupakan persebaran majoriti etnik Melayu yakni Badau dan Pulau Majang. Selebihnya adalah persebaran dari etnik Iban.
Sebagai daerah sempadan, Badau merupakan tempat lalu lintas para pekerja, peniaga Indonesia – Malaysia. Meskipun Badau belum rasmi sebagai daerah lintas batas, kerana belum adanya kemudahan imigresen dan kastam , namun kedekatan sempadan yang menghubungkan antara Indonesia (Kapuas Hulu) dengan Sarawak Malaysia (Lubok Antu) menjadi salah satu penyebab ramainya kawasan ini daripada keluar masuk para perantau, pekerja dan peniaga antarbangsa.
Kawasan Badau menjadi semakin ramai apabila terbukanya jalur perhubungan darat yang boleh menghubungkan kawasan itu dengan Putussibau utamanya. Terbukanya jalur perhubungan darat tersebut ditandai dengan dibangunnya jalan Lintas Utara pada tahun 1992. Jalan ini bermula dari Putussibau (Sibau Hulu) terus melintasi kawasan pentadbiran kecamatan Batang Lupar di sekitar Lanjak, Kecamatan Benua Martinus di sekitar Embaloh Hulu hingga masuk kawasan Kecamatan Badau, dan berakhir sampai ke Nanga Kantuk di kawasan pentadbiran Kecamatan Empanang (Wadley, 1998).
Kondisi ini tentu saja turut memberikan pengaruh bagi kemajuan Badau dalam posisinya yang bersempadan dengan negara Malaysia. Hal ini sudah barang tentu juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat tempatan, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan pelbagai aspek lainnya.

5. ETNISITI DALAM RELASI SOSIAL DI BADAU
5.1. Etnik Iban
Banyak pengkaji telah menulis mengenai suku Iban, apakah itu menyangkut asal muasal dan sejarah migrasinya (seperti Sandin, 1956, 1967; Bambang & Cillins, 1985; Darke, 1982; Padoch, 1982; Freeman, 1955; Boyle, 1865; Asmah, 1993; Rahim, 2006; Chong dkk (eds), 2006, dan lain-lain); dari aspek sosial, budaya dan bahasa (Asmah, 1993; Rahim, 2006; Chong dkk (eds), 2006; Chong & Collins, 2001; Wadley, 2001, 2006, dan sebagainya)
Berdasarkan kajian lapangan didapati bahawa Iban di Badau mulanya adalah pendatang sebagaimana suku lainnya di kawasan itu. Sejarah sosial orang Iban di Badau sebagaimana didapati dari lapangan menyebutkan mereka berasal dari daerah Batang Aek Sarawak Malaysia yang menyerang orang Kantuk ketika itu . Peperangan tersebut dimenangkan oleh Iban sehingga orang Ibanlah yang berkuasa dan menempati daerah Badau. Oleh kerana itu suku Iban disebut juga dengan orang Batang Lupar, sebab diyakini mereka berasal dari kawasan sungai Batang Lupar di Sarawak Malaysia pada zaman Kayau–mengayau tersebut. Bahkan kawasan sempadan (termasuk Nanga Badau ) yang merupakan basis persebaran suku Iban masa ini, dahulunya merupakan wilayah pembunuhan atau pengayauan yang disebut oleh para pengkaji dari barat sebagai “pintu bunoh” atau the door of killing, “pintu kayau” atau the door of raiding (lihat Wadley, 2001). Kerana alasan ini pulalah agaknya suku kantuk menyebut orang Iban ini dengan orang Batarupar, suatu sebutan yang juga berasas pada asalmula daripada suku Iban itu datang, yakni Batang lupar.
Dari sini dapat difahami bahawa migrasi suku Iban telah terjadi paling tidak dua periodesasi (Ibrahim, 2007b, 2007c). Periodesasi pertama merupakan perpindahan besar-besaran suku Iban dari kawasan Kapuas–tepatnya persekitaran sungai Ketungau yang disebut-sebut sebagai asal daerah Iban ke wilayah Sarawak dan sekitarnya (lihat Sandin, 1967, 1968; Padoch, 1982; Freeman, 1955; Boyle, 1865).
Sementara periodesasi kedua merupakan migrasi kebalikannya, iaitu perpindahan kembali suku Iban dari daerah Batang Aek Sarawak Malaysia ke daerah sekitar sempadan Indonesia-Malaysia ratusan tahun sesudah migrasi pertama, atau tepatnya sekitar pertengahan abad ke 18 hingga 19 (Ibrahim, 2007b). Migrasi kedua itulah yang menghantarkan peralihan suku yang mendiami Badau dari sebelumnya didiami oleh suku Kantuk, dan beralih ke suku Iban manakala mereka memenangi perang suku masa itu. Inilah era bermulanya tonggak sejarah mula keberadaan suku Iban di sekitar wilayah sempadan, termasuk di Nanga Badau (Wadley, 2001).

5.2. Etnik Melayu
Berbeza dengan kedatangan Iban di Badau, kedatangan Melayu di kawasan ini sesungguhnya tiada dapat dipastikan waktu dan peristiwanya. Hal ini disebabkan kedatangan orang Melayu di kawasan ini tidak secara sekaligus dalam bilangan yang besar sebagaimana kedatangan Iban. Melayu masuk dan mendiami kawasan ini lebih disebabkan dua alasan; pertama, persebaran penduduk secara alamiah dari kawasan sekitar hingga memasuki kawasan Badau. Hal ini dapat difahami dimana Melayu merupakan penduduk majoriti di pesisir Sungai Kapuas yang berhampiran dengan kawasan Badau. Kedua, dinamika sosial dan ekonomi yang turut membawa sebagaian orang Melayu menempati kawasan tersebut yang sebelumnya sudah ditempati oleh orang Iban. Hal ini utamanya didorong oleh keadaan kawasan Badau yang bersempadan dengan Sarawak memberikan peluang ekonomi dan perniagaan yang maju dan menjanjikan di kawasan tersebut.
Meskipun pada mulanya Badau dan sekitarnya hanyalah merupakan perkampungan Iban, akan tetapi hubungan perdagangan dengan orang Melayu sudahpun terjalin sejak masa dahulu lagi (Enthoven, 1903). Bahkan menurutnya pedagang Melayu lah yang sentiasa membawa barang-barang keperluan sehari-hari dan dijual kepada orang Iban dari kampung ke kampung.
Jauh lagi sebelum kedatangan Iban di Badau, Melayu sebenarnya sudah memainkan peranan yang penting di Kalimantan Barat dengan beberapa kerajaan seperti kerajaan Melayu Sukadana di Ketapang, kerajaan Melayu Sambas, kerajaan Melayu Mempawah, kerajaan Melayu Pontianak, kerajaan Melayu Kubu, kerajaan Melayu Sintang hingga ke beberapa kerajaan kecil Melayu di Kapuas Hulu (Enthoven, 1903). Di Kapuas Hulu sendiri masa itu telah terdapat beberapa kerajaan Melayu seperti di Selimbau, Piasak, Jongkong, Bunut, dan Suhaid (Wadley, 2006a).
Sebagaimana kedatangan orang Iban di kawasan Badau dan sekitarya, kedatangan orang Melayu di kawasan tersebut, hingga terbuka kawasan Badau juga dimulai dengan beberapa periodesasi. Secara umum kedatangan orang Melayu sebagai salah satu komuniti yang mendiami Badau melalui dua periodesasi; kolonialisme dan kemerdekaan. Periode kolonialisme ditandai dengan peristiwa peperangan antara suku. Sementara periode kemerdekaan ditandai dengan maraknya perdagangan Semukil dan Illegal Loging.
Berbeza dengan suku Iban yang menempati sebagian besar wilayah kecamatan Badau, dan menyebar dengan membangun kampung-kampung tersendiri. Orang Melayu di Badau hanya menempati kawasan tertentu saja seperti kampung Badau dan pulau Majang. Kampung Badau merupakan pusat pemerintahan kecamatan atau pusat kota kecamatan masa ini. Sedangkan kampung Pulau Majang adalah sebuah desa yang terletak di bahagian barat kawasan itu dengan jarak lebih kurang 40 km ke bagian selatan.
Persebaran orang Melayu di Badau diduga ada hubungkaitnya dengan asal muasal suku ini sebagai pendatang belakangan di kawasan itu, dimana sebelumnya kawasan Badau sudah didiami oleh suku Iban. Kerana itu, orang Melayu hanya menempati kawasan Badau dan Pulau Majang. Khusus Pulau Majang sepertinya ada hubungkait letak kawasan tersebut dengan kecamatan lainnya yang memiliki persentasi orang Melayu lebih besar seperti Selimbau, Suhaid dan Jongkong .

6. RELASI SOSIAL ETNIK IBAN DAN MELAYU DI BADAU
Relasi sosial antaretnik dapat dimaknai sebagai jalinan komunikasi dan hubungan sosial yang terjadi di antara suku yang berbeza. Mengacu kepada konsep umum komunikasi, maka dapat difahami bahwa para anggota suku yang senantiasa menjalin hubungan sosial di antara mereka adalah merupakan komunikator sekaligus komunikannya. Dalam hal apa, dan untuk alasan apa relasi sosial itu terjalin merupakan konteks/pesan/tujuan komunikasi itu sendiri.Bagaimana kedua etnik itu membangun relasi sosial dalam kehidupan mereka, dalam hal apa dan untuk maksud apa relasi tersebut dibangun, dengan pilihan bahasa tertentu dalam membangun komunikasi di antara mereka, serta kontek/pesan/tujuan dari komunikasi yang terbangun di antara kedua-dua etnik itulah yang menjadikan gambaran terhadap hasil kajian mengenai relasi sosial etnik Iban dan Melayu di Badau.

6.1. Konteks Relasi Sosial antaretnik
The communication context (particularly the relationships with the other individuals in the communication situation) plays an important part in the interpretation of a communication message, demikian Rogers & Stienfatt (1999: 90) menjelaskan mengenai konteks dalam komunikasi.
Dengan penjelasan tersebut dapat difahami bahwa konteks komunikasi itu menyangkut situasi apa dan bagaimana jalinan komunikasi itu dilangsungkan dalam satu hubungan sosial dan individu. Konteks inilah biasanya yang menentukan apa sesungguhnya pesan yang diinginkan dalam komunikasi tersebut. Perbedaan kontek akan memungkinkan perbedaan pesan yang ingin disampaikan dalam komunikasi, meskipun dengan menggunakan pilihan simbol/bahasa/verbal yang sama. Karena itu menurut Rogers & Stienfatt (1999), memahami konteks merupakan suatu hal yang paling penting dalam upaya memahami pesan komunikasi yang sebenarnya.
Dalam komuniasi antarsuku Iban dan suku Melayu di Badau, konteks komunikasi yang dimaksudkan paling tidak menyangkut waktu, tempat dan partisipan yang terlibat ketika komunikasi itu berlangsung. Masing-masing konteks ini juga akan menentukan pada pilihan bahasa apa yang akan digunakan dalam komunikasi tersebut.
Dari aspek waktu, konteks komunikasi antarsuku Iban dan suku Melayu berlangsung ditentukan dalam komunikasi formal dan tidak formal. Kontek ini berlangsung dalam komunikasi antarsuku Iban dan suku Melayu ketika adanya urusan formal dalam urusan pemerintahan, baik di tingkat kecamatan, maupun desa. Pada kontek tersebut, komunikasi antarsuku berlangsung umumnya menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Melayu (varian) Badau. Hanya sesekali saja bahasa Iban digunakan dalam kontek komunikasi formal.
Konteks nonformal, komunikasi antarsuku berlangsung dalam keseluruhan hubungan sosial dan kemasyarakatan, baik sebagai anggota masyarakat dalam satu desa mahupun sebagai anggota masyarakat antardesa. Hal ini dapat difahami ketika melihat persebaran masyarakat di Badau, khususnya di kampung Melayu yang juga ada anggotanya dari suku Iban. Akan tetapi secara keseluruhan, hubungan dan komunikasi antarsuku Iban dan suku Melayu sangat intens berlangsung. Pada kontek ini, bahasa Iban dan bahasa Melayu sama-sama selalu digunakan sesuai dengan kemauan dan kemampuan partisipan untuk menggunakannya.
Dari aspek tempat, konteks komunikasi antarsuku Iban dan suku Melayu berlangsung ditentukan oleh tempat komunikasi itu dilakukan. Beberapa tempat berlangsungnya komunikasi antarsuku Iban dan suku Melayu di Badau seperti di sekolah, pasar, pusat olah raga, lapangan kerja, organisasi sosial dan lembaga adat budaya. Pada konteks ini bahasa Iban dan bahasa Melayu sama-sama selalu digunakan dalam bentuk campur kod atau bilingualisme.


Dari aspek partisipan, bahasa yang digunakan dalam komunikasi antarsuku Iban dan suku Melayu sangat bergantung pada siapa yang berkomunikasi. Jika komunikasi berlangsung sesama suku Iban di Rumah Panjang, atau orang Melayu yang berkunjung ke Rumah Panjang, maka bahasa Iban yang digunakan. Sebaliknya jika sesama orang Melayu, atau orang Iban di kampung orang Melayu, maka bahasa Melayu menjadi pilihan utama bahasa komunikasi. Akan tetapi untuk kontek Badau, penggunaan bahasa komunikasi juga ditentukan oleh siapa yang pertama memulai komunikasi, dan dengan menggunakan bahasa apa. Jika yang pertama memulai komunikasi adalah orang Melayu akan tetapi menggunakan bahasa Iban, maka bahasa Iban yang dipakai seterusnya. Jika menggunakan bahasa Melayu, maka bahasa Melayu yang digunakan seterusnya, meskipun dengan orang Iban. Akan tetapi jika yang memulai orang Iban dengan menggunakan bahasa Iban, tetap saja bahasa Iban yang digunakan, kecuali orang Iban yang faham bahasa Melayu, dan orang Melayu yang tidak mengerti bahasa Iban, maka bahasa Melayu yang akan digunakan.
Kondisi kebahasaan dan konteks penggunaannya dalam komunikasi dan hubungan sosial antarsuku Iban dan suku Melayu seperti ini, menjadikan kedua suku ini di Badau sebagai penutur dua bahasa sekaligus (bilingualisme), bahasa Iban dan bahasa Melayu (Ibrahim, 2008a).

6.2. Relasi Sosial antaretnik dalam sejarah sosial di Badau
Layaknya sebuah hubungan sosial umumnya, komunikasi antarsuku di Badau dalam sejarah sosial etnik juga mengalami dinamika tersendiri, baik yang bersifat positif maupun yang negatif (Ibrahim, 2008c). Hubungan sosial komunikasi yang bersifat positif tentu saja sebuah jalinan hubungan dan komunikasi yang baik, penuh keterbukaan, toleransi dan persahabatan diantara anggota kelompok dan peribadi etnik. Sebaliknya yang bersifat negatif adalah hubungan sosial komunikasi yang mandeg, tidak saling mau terbuka, intoleran, bahkan konflik.
Untuk melihat realitas hubungan sosial Iban dan Melayu di Badau, tentu sejarah menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Di atas telah dipaparkan bagaimana sejarah kedua suku ini masuk dan mendiami kawasan Badau. Iban yang memulainya melalui proses eksodus saat peperangan ngayau terjadi masa itu, karenanya mereka ini juga dikenal sebagai suku yang sangat agresif, kejam dan sadis untuk membunuh lawan-lawannya (lihat Wadley, 1997b, 2001; Ibrahim, 2007a, 2007b). Sebaliknya Melayu masuk dengan strategi yang lebih diplomatik, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan (lihat tulisan Enthoven, 1903; Gerlach, 1981; Bos 1917; Van der Putten, 1917; Wadley, 1997, 2001; Ibrahim, 2007a, 2008b.
Latar belakang sosial yang beda, terutama agresifitas Iban, ternyata tidak berpengaruh secara langsung dalam bentuk negatif ketika membangun hubungan dengan Melayu. Keduanya bisa memelihara hubungan yang damai, harmonis, dan komunikatif. Persoalan apapun yang terjadi diantara mereka selalu dapat diselesaikan dengan cara yang baik, sebuah penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua-duanya.
Salah satu paktor yang menyebabkan hubungan baik dapat dibangun diantara kedua suku ini adalah, mereka saling memahami apa yang menjadi prinsip hidup dan nilai-nilai sosial dalam falsafah hidup mereka. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang diungkapkan oleh seorang informan Melayu di lapangan.

”ua Iban palin menghagai ua ya udah sida pecaya. Pinsip sida ya pecaya pada ua ya dipanda udah bepengelaman, udah tua, udah lama idup. ua Iban palin kuat ngona jasa bait ua lain, sampai tuun temuun” (Ad. 42 tahun: 5 – 12 – 2006)

”Orang Iban paling menghargai orang yang sudah mereka percayai. Prinsip mereka adalah percaya pada orang yang lebih tua, sudah berpengalaman dalam hidup. Orang Iban paling kuat mengenang jasa orang lain, bahkan sampai turun temurun”

Perinsip hidup orang Iban di atas menjadi modal bagi orang Melayu untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan orang Iban. Karena itu, kejujuran dan saling percaya menjadi falsafah keduanya dalam menjalin hubungan dan komunikasi sosial hingga saat ini.
Selain itu, untuk memelihara hubungan dan ketentraman bersama, dibentuklah satu lembaga adat yang terdiri dari tokoh-tokoh etnik yang ada di Badau. Jika ada persoalan menyangkut hubungan diantara anggota suku, maka melalui lembaga adat itulah dilakukan musyawarah dan penyelesaiannya. Sebelum persoalan masuk ke lembaga adat bersama ini, di tingkat internal suku sebenarnya juga sudah ada lembaga adat tersendiri. Lembaga adat inilah yang menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal suku di Badau. Setelah kedua lembaga adat (Internal & bersama antarsuku) ini menemukan jalan buntu, barulah perkara tersebut dialihkan ke hukum negara (kepolisian dan pengadilan).
Beberapa kebijakan & kearifan lokal inilah yang menjadikan hubungan sosial dan komunikasi diantara suku Iban dengan suku Melayu dapat dibangun dengan baik dan harmonis sepanjang sejarah sosial keduanya.

6.3. Bahasa dalam Konteks Gurauan & Permainan
Sebagai peneliti komunikasi sosial, khususnya menyangkut bahasa yang digunakan dalam komunikasi, peneliti tidak hanya mengamati dan mengkajinya dalam konteks formal & sosial, melainkan juga dalam konteks gurauan dan permainan. Bahasa dalam konteks ini terkadang tampak keras, kasar, bernada cacian dan makian, namun sebenarnya dia punya makna lain dan khusus dalam konteks tersebut. Pengamatan di lapangan mendapati begitu banyak kekhasan bahasa yang muncul dan digunakan oleh masyarakat (Iban mahupun Melayu) dalam konteks ini. Berikut penulis tampilkan masing-masing konteks tersebut berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan.

Pernyataan bahasa Konteks komunikasi
“Oi, orang gila, kemena yak” (A)
“Kati penyelap ih, dah na` mampu aku” (B)

Hai, orang gila, hendak kemana?
Gimana lah dinginnya, sudah tak kuat rasanya. Seorang lelaki menyapa seorang perempuan paruh baya yang hendak membeli sayur di pasar pagi. Perempuan itu nampak kedinginan dengan menggunakan jaket.
(Pasar Pagi)
”boh, bejalan dulu` (A)
”kemena, kak mati” (B)
“auk, ngamik kerenda tu`” (A)

Mari, jalan dulu
Kemana, mau mati
Ya, mau ambil kerenda (mayat) ini Percakapan antara dua orang lelaki di sekitar pasar pagi. Satu orang sedang duduk-duduk minum kpi di warung, yang satunya melintasi di depan warung tersebut.

(Pasar Pagi)
”Oi, bagi oi”

Woy, berbagi lah mainnya teriak seorang penjaga gawang kepada teman-temannya di tengah lapangan.
(Main Bola)
”bbawah tugak ngirin, kati mih”

Pemain bawah kok terlalu lama menguasai bola, gimana lah Komentar salah seorang pemain menyesali temannya yang hampir melakukan blunder menguasai bola.
(Main Bola)
”tarit sisi yak”

Operlah ke pemain sayap bolanya pinta/saran seorang pemain kepada rekan mainnya yang sedang membawa bola di tengah hadangan pemain bertahan lawannya. (Main Bola)
”makan nirik buah ya`”

Dimakan sendirilah bola nya Seorang pemain kesal/marah kepada seorang teman mainnya yang tidak membagi bola kepadanya (Main Bola).
“botis ujang bah timpuk”

Ditimpuk saja betis kaki si ujang Seorang penonton berteriak (gurau) kepada pemain di tengah lapangan.
(Main Bola)
Sumber: Catatan Pengamatan Lapangan, Juli-Agustus 2009.

Beberapa contoh pernyataan di atas menunjukkan bahwa panggilan `orang gila` tidaklah bermakna yang sebenarnya, melainkan suatu panggilan gurauan yang menunjukan adanya keakraban diantara partisipan komunikasi tersbut. Apalagi pangglan gurauan itu juga biasa ditanggapi dengan gurauan juga seperti pada contoh kedua dalam kontek komunikasi di pasar pagi.
Contoh lain terlihat jelas dalam konteks komunikasi di lapangan sepak bola, baik antara sesama pemain, maupun penonton dengan pemain. Beberapa kata seperti `makan nirik buah’ dan `timpuk` bukanlah bermakna sebenarnya, melainkan suatu ungkapan kekesalan antar pemain. Semua partisipan yang terlibat sadar betul dengan makna yang terkandung dalam komunikasi konteks ini. Karena itu perkataan yang keras, kasar dan bahkan makian juga ditanggapi dengan sikap komunikasi yang sama (konteks gurauan dan permainan).

6.4. Bilingualisme sebagai bentuk relasi sosial
Merujuk pada bentuk–bentuk penutur bilingualisme Appel & Musyken (1987), dan persyaratan pertuturan menurut Fishman (1968), dapat dijelaskan bahawa bilingualisme juga wujud dalam relasi sosial etnik di Badau, khususnya bilingualisme dua arah, dimana orang Iban dan orang Melayu dapat menguasai bahasa lawan bicara dan menggunakannya dalam komunikasi, selain dengan bahasa mereka sendiri. Begitupun aspek-spek bilingualisme yang dipersyaratkan Fishman pada suatu penutur bilingual, hampir semuanya wujud dalam komunikasi masyarakat Iban dan Melayu di Badau, kecuali aspek keempat (Ibrahim, 2008a).
Bagi masyarakat Iban, bahasa Iban merupakan lingua franca dalam komunikasi sosial mereka, terutama di Rumah Panjang dan interaksi sesama orang Iban. Begitupun masyarakat Melayu di Badau juga menjadikan bahasa Melayu sebagai sebagai lingua franca komunikasi dan interaksi sesama mereka. Akan tetapi kedua-dua masyarakat ini boleh menukar bahasanya dalam situasi tertentu bergantung kepada tempat, siapa partisipan dan kapan komunikasi itu berlangsung (Ibrahim, 2008b).
Pengamatan di lapangan mendapati bahawa orang Iban akan menggunakan bahasa Iban semasa mereka berbual sesama kaum sendiri, terutama di Rumah Panjang, akan tetapi apabila mereka berjumpa dengan orang Melayu, mereka juga boleh menggunakan bahasa Melayu (Ibrahim, 2007b). Perubahan itu mengikut situasi apabila suatu perbualan dimula. Ketika seseorang dari kaum Melayu memula pembualannya dengan bahasa Melayu, maka rakan Iban pun menyahutnya dengan bahasa Melayu. Akan tetapi apabila seseorang memula pembualannya dengan bahasa Iban, meskipun dia itu orang Melayu, maka bahasa Iban akan terus digunakan dalam perbualan tersebut.
Begitupun ketika seseorang dari kaum Iban memula pembicaraannya dengan bahasa Iban, maka umumnya Melayu di Badau dapat langsung menjawabnya dengan bahasa Iban. Akan tetapi apabila difahami bahawa orang Melayu tersebut tidak mahu atau tidak mengerti bahasa Iban, maka orang Iban tersebut segera merubah bahasa percakapannya dengan menggunakan bahasa Melayu .
Situasi lain yang juga menentukan bagi penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial di Badau, baik menggunakan bahasa Iban ataupun bahasa Melayu adalah mengikuti tempat interaksi. Jika interaksi itu berlangsung di Rumah Panjang atau di kampung Iban, maka bahasa Iban merupakan bahasa pertama sebagai lingua franca. Akan tetapi jika interaksi itu terjadi di kantor pemerintahan, sekolah, pasar dan sebagainya, maka bahasa Melayu (dan Bahasa Indonesia) menjadi bahasa pertama sebagai lingua franca. Meskipun utnuk semua kontek ini bergantung pada kemauan partisipan untuk menggunakan salah satu atau kedua-dua bahasa dalam komunikasi mereka (Ibrahim, 2007b).
Dengan kondisi masyarakat yang bilingual inilah, kedua-dua bahasa, bahasa Iban dan bahasa Melayu begitu terpelihara sebagai lingua franca dalam masyarakat etnik di Badau. Dalam hal ini mayoritas masyarakat non Iban di Badau dapat memahami dan menguasai bahasa Iban, sebagaimana sebaliknya orang Iban di Badau juga boleh menguasai dan menuturkan dengan baik bahasa Melayu.

7. KESIMPULAN
Kajian di atas memberikan pemahaman bahwa Iban dengan Melayu di Badau memang memiliki sejarah sosial yang berbeza. Akan tetapi hubungan antara keduanya sungguh sudah lama terbangun dari sejak masa kolonialisme dahulu lagi. Kondisi itulah yang menjadikan relasi sosial etnik Iban dengan Melayu di Badau dapat berlangsung dengan baik dalam sejarah social mereka, kedua-duanya dapat saling memahami, menghargai dan berkomunikasi dengan baik dalam berbagai ranah kehidupan.
Dalam hal budaya hidup dan sosial, etnik Iban dengan Melayu juga saling berbeza, namun mereka dapat saling menghargai dan menghormati. Diantara perbezaan tersebut adalah bahasa. Etnik Iban dan Melayu memang memiliki bahasa yang berbeza, namun kedua-duanya dapat saling memahami bahasa komunikasi yang digunakan masing-masing, baik dalam bentuk pertukaran kode bahasa, mahupun bilingualisme. Khusus pada kemampuan berkomunikasi dalam bentuk bilingualisme ini pulalah yang turut mewarnai relasi sosial kedua-dua etnik ini di Badau. Wallahu a`lam.BIBLIOGRAFY

Aman, Rahim. 2006. Perbandingan Fonologi dan Morfologi Bahasa Iban, Kantuk dan Mualang, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bouman, M.A. 1924. Ethnografische aanteekeningen omtrent de Gouvernementslanden in de Boven-Kapoewas, Westerafdeeling van Borneo, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Chong Shin, Karim Harun, & Yabit Alas (Eds). 2006. Reflections in Borneo Rivers, Pontianak, STAIN Pontianak Press.

Chong Shin. 2005. Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Multilingual: Minoriti China di Pekan Sekadau, Pulau Borneo. Disertasi Ph.D., Universiti Kebangsaan malaysia.

Collins, J.T. 2004. Ibanic Languages in Kalimantan Barat, Indonesia: Exploring Nomenclature, Distribution and Characteristics, dalam Borneo Research Bulletin, ol 35 tahun 2004

Collins, J.T. 2006. Homelands and the homeland of Malay. Dalam Borneo and the Homeland of the Malays. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Enthoven, J.J.K. 1903. Borneo Wester-Afdeeling, Leiden, Boekhandel En Drukkerij voorheen E.J.Brill, Deel I.

Gerlach, L.W.C. 1981. Reis Naar Het Meergebied Van Den Kapoeas in Borneos Westerafdeeling.

Grinten, H.V.D. 1862. Borneo: Een Bezoek op Dat Eiland. Nagelaten Handschrift. R. Univ. Bibliotheek Leiden.

Ibrahim MS. 2007a. Orang Iban di Badau. dalam Yusriadi, Chong Sin dan Dedy Ari Aspar (Eds). Kelompok Ibanik di Kalimantan Barat. Pontianak: STAIN Pontianak Press.

Ibrahim MS. 2007b. Penggunaan Bahasa Iban di Badau. Dalam Chong Sin & Collins, Bahasa dan masyarakat Ibanik di Borneo, ATMA UKM Press; Bangi, Kuala Lumpur.

Ibrahim MS. 2008a. Komuniti Iban dan Melayu di Badau: kajian daripada aspek Bilingualisme. Makalah yang dibentangkan dalam seminar dialek-dialek austronesia di Nusantara (SADDAN III),Universiti Brunei Darussalam 24 s/d 26 Januari.

Ibrahim MS. 2008b. Komunikasi Antarsuku di Badau: satu Kajian Awal. Artikel jurnal Al-Hikmah, Jurusan Dakwah STAIN Pontianak: Vol. 2 Edisi 1 Juni

Ibrahim MS. 2008c. Potret Keberagamaan orang Melayu di Badau. Dalam Yusriadi (ed) Islam dan Etnisitas di Kalbar. STAIN Pontianak Press; Pontianak.

King, Victor T. 1993. The People of Borneo, Oxford, Blackwell Publishers

Padoch, Cristian. 1982. Migration and Its Alternatives Among the Iban of Sarawak, Netherland, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Leiden.

Rousseau, Jerome. 1990. Central Borneo: Social Life in a Stratified Society, New York, Oxpord University Press.

Sandin, B. 1956. The Westward Migration of the Sea Dayaks, dalam The Sarawak Museum Journal Vol VII. Kuching, Museum Sarawak.

Sandin, B. 1967. The Sea Dayaks of Borneo Before White Rajah Rule, East Lansing: Michigan State Universiti Press.

Wadley, Reed L. 1997a. Circular Labor Migrations and Subsistence Agriculture: A Case of the Iban in West Kalimantan, Indonesia. Disertation Doctor of Philosophy Arizona State Universiti.

Wadley, Reed L. 1997b. Variant and Changing Tradition in Iban Land Tenure. Borneo Research Bulletin. Vol. 28: 98-108.

Wadley, Reed L. 1998. The Road to change in the Kapuas Hulu borderlands: Jalan Lintas Utara. Borneo Research Bulletin. Vol. 29: 71-94.

Wadley, Reed L. 1999. Nature resource use in native and colonial histories: The Iban of West Kalimantan, Indonesia. http://www.iias.nl/iiasn/18/regions/sel.html , akses 2 Oktober 2007.

Wadley, Reed L. 2001. Frontiers of death: Iban expansion and inter-ethnic relations in west Borneo. http://www/iias.nl/iiasn/24/theme/24T10.html , akses 2 Oktober 2007.

Wadley, Reed L. 2006a. Abang in the Middle an Upper Kapuas: Additional Evidence, Borneo Research Bulletin. Vol 37: 50-58

Wadley, Reed L. 2006b. Communiti Cooveratives, Illegal Logging and Regional Autonomy in the Borderlands of West Kalimantan. Http://apress.anu.edu.au/borneo_citation.html , akses 2 Oktober 2007.

Wadley, Reed L. & Eilenberg M. 2006. Vigilantes and Gangsters in the borderland of West Kalimantan, Indonesia. http://kyotoreviewsea.org/Wadley_eng.html , akses 15 Februari 2007.

1 komentar:

  1. Seakan sama awal perkataan antara iban dan melayu,seperti... bejalan,bejalai,mandi ,mandi,makan,makai,awu,awu buang,buai dan ada juga kata-kata yang sama,atau sama di permulaan atau sama di penhujong

    BalasHapus